Monthly Archives: September 2018

Watch your desired type of movie online

Watch your desired type of movie online

If you want to spend your time doing some interesting thing then you can watch movies, as most of the…

7 Tips to pay off your Payday Loans

7 Tips to pay off your Payday Loans

Payday loans are also known as cash advance loans or payday advance. They are small unsecured loans which are linked…

Choose between Incorporation or Singapore business registration For Flourishing

Choose between Incorporation or Singapore business registration For Flourishing

Starting a small business of your own is exciting yet a challenging job. You are quite aware of the many…

วิธีส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางที่นิยมกันในปัจจุบัน

วิธีส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางที่นิยมกันในปัจจุบัน

วีธีที่นิยมการส่งพัสดุ ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันวิธีส่งพัสดุปลายทางที่นิยมกันมากมายในปัจจุบันมีหลากหลายบริษัทให้เลือกใช้บริการ แต่ละบริษัทจะคิดค่าบริการแตกต่างกันไป การเลือกวิธีส่งพัสดุเก็บเงินปลายทาง จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าส่งพัสดุแบบธรรมดาแน่นอนและนอกจากนี้วิธีการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนเลือกใช้บริการกันมากเพราะเวลาซื้อของออนไลน์ลูกค้าก็มีความกังวลว่าจะไม่ได้ของจริง ยังไม่โอนเงินไปดีกว่า ทำให้ผู้ขายเสียรายได้ไปอย่างมากถึงแม้ว่าร้านนั้นจะโด่งดังน่าเชื่อถือเพียงใด ถ้าคนที่ไม่ไว้ใจและกลัวที่จะโดนหลอกก็จะไม่สั่งสินค้าเด็ดขาด ดังนั้นวิธีการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันเพราะสามารถเห็นของก่อนการจ่ายเงินได้ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับสินค้า เมื่อสินค้าถึงมือผู้รับแล้วแน่นอนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็จะมีความสุขเช่นกันอีกด้วย การส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางอาจมีหลากหลายบริษัทมาก  ทั้งของเอกชนกับรัฐบาล แต่ของรัฐบาลอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยในการจัดส่งและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่า บริษัทเอกชน แต่หากอยากได้สินค้ารวดเร็วให้เลือกใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน Shipjung ซึ่งมีบริการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางที่รวดเร็วและปลอดภัยอย่างมาก และราคาในการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางก็ไม่สูงเกินไปด้วย…

STRATEGIES TO IMPROVE SALES

STRATEGIES TO IMPROVE SALES

While there are a hundred different ways to improve your business, we found a few tips to help the young…

Contextual E-commerce-Everything You Need to Know

Contextual E-commerce-Everything You Need to Know

Introduction Here we are going to discuss about all things that you need to know about contextual E-commerce. Firstly we…

What is Copyright Registration in India?

What is Copyright Registration in India?

Copyright registration in India is a right given under the Intellectual Property Law to creators of literary, dramatic, musical and…